იმგზავრე აქსელით მართე აქსელი

Рolicy

ტერმინების შესახებ

1. წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. პერსონალური მონაცემი (შემდგომ − მონაცემი) − ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

1.2. აპლიკაცია - პროგრამული სისტემა, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს კომპიუტერული მოწყობილობის მეშვეობით და რომლის გამოყენების შედეგადაც გენერირდება პირის პერსონალური მონაცემები, წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის აპლიკაციად მიიჩნევა: აქ ჩაიწერება აპლიკაციის დასახელება

1.3. კომპანია - აპლიკაციის კანონიერი მესაკუთრე, იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციის პროგრამულ მართვას და პასუხისმგებელია აპლიკაციის გამართულად ფუნქციონირებაზე;

1.4. მომსახურება - ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ მომსახურების გაწევა სხვა პირისთვის;

1.5. ვებ გვერდი - ელექტრონული სისტემა სადაც კომპიუტერული მოწყობილობის მეშვეობით შესაძლებელია გარკვეული ინფორმაციის მიღება, რეგისტრაცია და ა.შ, მოცემული დოკუმენტის მიზნებისთვის ვებ გვერდად ითვლება, კომპანიის ვებ გვერდი: აქ ჩაიწერება საიტი;

1.6. გადამყვანი - ფიზიკური პირი, რომელიც გარკვეული საზღაურის სანაცვლოდ დამოუკიდებლად, საკუთარი ძალებით უწევს მომხმარებელს მგზავრების გადაყვანის, ბარგის გადაზიდვის, საქონლის (ტვირთის) მიწოდების და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოსთან დაკავშირებულ მომსახურებას.

1.7. მძღოლი - გადამყვანი;

1.8. მომხმარებელი - პირი, რომელიც აპლიკაციის მეშვეობით ახორციელებს შეკვეთას და აცხადებს თანხმობას საკუთარი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე;

1.9. შეკვეთა - აპლიკაციის მიერ დამუშავებული იმ მომსახურების შეკვეთა, რომელიც ხორციელდება გადამყვანის მიერ;

1.10. მონაცემთა ავტომატური დამუშავება − აპლიკაციის გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

1.11. მონაცემების მიწოდება — მოქმედებები, რომლებიც მიმართულია განსაზღვრული პირისთვის ან პირთა განსაზღვრული წრისათვის პერსონალური მონეცემების გამჟღავნებისაკენ.

1.12. მონაცემების დაბლოკვა - პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დამუშავება აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დაზუსტებლად).

1.13. მონაცემების განადგურება - მოქმედებები, რომელთა შედეგად პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების შემცველობის აღდგენა და (ან) რომელთა შედეგად ნადგურდება პერსონალური მონაცემების მატერიალური მატარებლები.

1.14. მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - მონაცემთა ბაზაში არსებული პერსონალური მონაცემებისა და მათი დამუშავების უზრუნველმყოფი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების ერთობლიობა.

1.15. Cookie ფაილები - მონაცემების ფრაგმენტი, რომელიც გაგზავნილია საიტის მიერ და ინახება კომპიუტერში, მობილურ ტელეფონზე ან სხვა მოწყობილობაზე, საიდანაც მომხმარებელი შედის საიტზე, და რომელიც ინახავს მონაცემებს მომხმარებელის მიერ საიტზე შესრულებული მოქმედებების შესახებ.

1.16. წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა.

2. პერსონალური მონაცემების დამუშავება

2.1. კომპანიის აპლიკაციის, ვებ-გვერდის, ან სატელეფონო ზარის შემთხვევაში კომპანია ამუშავებს და ინახავს მომხმარებლის შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს:

2.1.1. მომხმარებლის სახელი და გვარი;

2.1.2. მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

2.1.3. მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი;

2.1.4. მომხმარებლის სქესი;

2.1.5. მომხმარებლის პროფილის ფოტო;

2.1.6. მომხმარებლის საბანკო ბარათის მონაცემები: საბანკო ბარათის ნომერი, გაცემის თარიღი, მოქმედების ვადა -თვე/წელი, ბარათის CVC კოდი - საბანკო ბარათის მონაცემების გამოყენება ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომხმარებელი ახორციელებს გადაყვანის საფასურის გადახდას, აპლიკაციის მეშვეობით, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, ასევე მაშინ, როდესაც მომმარებელი ახორციელებს საკუთარი საბანკო ბარათის მიბმას აპლიკაციაზე;

2.1.7. უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდა საბანკო ბარათების გამოყენებით ხორციელდება საერთაშორისო საგადახდო სისტემების წესების შესაბამისად გადახდის შესრულების უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპებით. მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხდება გადახდის ბარათების ინდუსტრიის მონაცემების უსაფრთხოების სტანდარტების (Payment Card Industry Data Security Standard) მოთხოვნათა შესაბამისად და არავის შეუძლია მათი მიღება, მათ შორის არც კომპანიას. საბანკო ბარათის მონაცემების შეყვანა ხორციელდება იმ ბანკი ეკვაიერის დაცულ საგადახდო გვერდზე, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების უნაღდო ანგარიშსწორებით ანაზღაურების შესაძლებლობას.

2.1.8. მომხმარებლის მისამართი;

2.1.9. მომხმარებლის პირადი ნომერი;

2.1.10. მომხმარებლის კომპიუტერული სისტემის მეშვეობით (GPS მოწყობილობა) მისი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა - აპლიკაციის მეშვეობით კომპანია იძენს წვდომას მონაცემებს მომხმარებლის ადგილმდებარეობის შესახებ (გეოლოკაციური მონაცემები). გეოლოკაციური მონაცემები სერვისს გადაეცემა მხოლოდ მობილური აპლიკაციის გამოყენების დროს. მომხმარებელს შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ აკრძალოს გეოლოკაციური მონაცემების გადაცემა თავისი მობილური მოწყობილობის შესაბამისი პარამეტრების შეცვლის გზით;

2.1.11. შეკვეთების ისტორია - აპლიკაცია ინახავს მომხმარებლის მგზავრობების ისტორიას, კერძოდ შეკვეთის შექმნის დროს, ავტომობილის მიწოდების ადგილის მისამართს, მარშრუტის შუალედურ და საბოლოო მისამართებს, გამოყენებად ტარიფს, გადახდის მეთოდს, და შეკვეთის შექმნისას მითითებულ სხვა მონაცემებს. ასეთი ინფორმაციის შენახვის მიზანია პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში მომხმარებლის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის ხარისხის გაუმჯობესება მომსახურების პარამეტრების ავტომატური შევსების გზით ადრე წარმოდგენილი მონაცემების გამოყენებით, რაც იძლევა შეკვეთის შექმნის დროის შემცირების საშუალებას.

3. მონაცემების დამუშავებისას მომხმარებელი უფლებამოსილია:

3.1. მიიღოს აპლიკაციის მიერ დამუშავებული საკუთარი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაცია. მათ შორის:

3.1.1. მონაცემების ავტომატური დამუშავების ფაქტის დადასტურებას;

3.1.2. მონაცემების დამუშავების მიზანი;

3.1.3. მონაცემების დამუშავების მეთოდი და შენახვის ხანგრძლივობა;

3.1.4. ინფორმაცია იმ პირის დასახელებისა და ადგილმდებარეობის შესახებ, რომელიც ახორციელებს მონაცემების დამუშავებას;

3.1.5. ინფორმაციას იმ პირების შესახებ (გარდა სხხვა ნებისმიერი პირის პერსონალური მონაცემებისა) რომლებსაც აქვთ წვდომა მის მონაცემებზე ან რომლებსაც შეიძლება მიეწოდოთ მისი პერსონალური მონაცემები;

3.2. მომხმარებელი უფლებამოსილია:

3.2.1. მოითხოვოს კომპანიისგან მისი პერსონალური მონაცემების დაზუსტება, მათი დაბლოკვა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემები არის არასრული, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მიღებული ან არ არის აუცილებელი დამუშავების განცხადებული მიზნისთვის, ასევე მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები თავისი უფლებების დასაცავად;

3.2.2. გაასაჩივროს კომპანიის მოქმედება ან უმოქმედობა, თუ ვარაუდობს, რომ კომპანია ახორციელებს მისი მონაცემების დამუშავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით ან სხვა გზით არღვევს მის უფლებებსა და თავისუფლებებს.

3.2.3. დაიცვას თავისი უფლებები და კანონიერი ინტერესები, მათ შორის მოითხოვოს სასამართლო წესით ზარალის ანაზღაურება და (ან) მორალური ზიანის ანაზღაურება;

4. მონაცემების დამუშავებისას კომპანია ვალდებულია:

4.1. მოთხოვნის შემთხვევაში მომხმარებელს აცნობოს:

4.1.1. მონაცემების დამუშავების ფაქტის დადასტურება;

4.1.2. მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები და მიზნები;

4.1.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები და გამოყენებადი მეთოდები;

4.1.4. კომპანიის დასახელება და ადგილმდებარეობა, ინფორმაცია იმ პირების შესახებ (გარდა თანამშრომლებისა), რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე ან რომლებსაც შეიძლება გაუმჟღავნდეთ პერსონალური მონაცემები ხელშეკრულების ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე;

4.1.5. მომხმარებლის მონაცემები, რომლებიც მუშავდება, ასევე მათი მიღების წყარო, თუ ასეთი მონაცემების წარმოდგენის სხვა წესი არ არის გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით;

4.1.6. მონაცემების დამუშავების ვადები, მათ შორის მათი შენახვის ვადები;

4.1.7. მომხმარებლის მიერ კომპანიის ქმედების გასაჩივრების ვადა და წესი;

4.1.8. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ინფორმაცია.

4.2. მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მომხმარებლის მონაცემებზე არაკანონიერი წვდომა. არაკანონიერი წვდომის თავიდან არიდების მიზნით კომპანია:

4.2.1. კომპანიის თანამშრომელთაგან გამოყოფს პირს რომელიც პასუხისმგებელია მონაცემების დაცვაზე;

4.2.2. იღებს პრევენციულ ზომებს არაკანონიერი წვდომისაგან თავის არიდების მიზნით;

4.2.3. ახდენს შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და პრევენციას;

4.2.4. უზრუნველყოპს აპლიკაციის პროგრამულ დაცულობას;

4.2.5. მკაცრად განსაზღვრავს იმ პირთა წრეს, ვისაც აქვს წვდომა მონაცემებზე;

4.2.6. პერიოდულად ანადგურებს ან ბლოკავს მონაცემებს.

5. მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზანი

5.1. კომპანია მონაცემებს ამუშავებს მომსახურების ხარისხის სრულყოფის მიზნით, რათა დაცული იყოს როგორც მომხმარებლის ასევე გადამყვანისა და კომპანიის ინტერესები;

5.2. მონაცემები ინახება და მუშავდება კომპიუტერული მოწყობილობის მეშვეობით და მუშავდება მონაცემების დამუშავების ავტომატიზირებული სისტემით;

5.3. აპლიკაციის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ, მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კავშირში არიან მომსახურების გაწევასთან, მათ შორის გარკვეულ მონაცემებზე წვდომა აქვს გადამყვანს, რომელსაც აპლიკაცია აწვდის ინფორმაციას;

5.4. კომპანია იტოვებს უფლებას მოთხოვნის შემთხვევაში მონაცემები მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანოებს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად;

6. გავეცანი წინამდებარე დოკუმენტის შინაარს და ვეთანხმები მის პირობებს.

მძღოლთან დასადები ხელშეკრულება

ტერმინების შესახებ

1. წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. პერსონალური მონაცემი (შემდგომ − მონაცემი) − ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

1.2. აპლიკაცია - პროგრამული სისტემა, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს კომპიუტერული მოწყობილობის მეშვეობით და რომლის გამოყენების შედეგადაც გენერირდება პირის პერსონალური მონაცემები, წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის აპლიკაციად მიიჩნევა: აქ ჩაიწერება აპლიკაციის დასახელება

1.3. კომპანია - აპლიკაციის კანონიერი მესაკუთრე, იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციის პროგრამულ მართვას და პასუხისმგებელია აპლიკაციის გამართულად ფუნქციონირებაზე;

1.4. მომსახურება - ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ მომსახურების გაწევა სხვა პირისთვის;

1.5. ვებ გვერდი - ელექტრონული სისტემა სადაც კომპიუტერული მოწყობილობის მეშვეობით შესაძლებელია გარკვეული ინფორმაციის მიღება, რეგისტრაცია და ა.შ, მოცემული დოკუმენტის მიზნებისთვის ვებ გვერდად ითვლება, კომპანიის ვებ გვერდი: აქ ჩაიწერება საიტი;

1.6. გადამყვანი - ფიზიკური პირი, რომელიც გარკვეული საზღაურის სანაცვლოდ დამოუკიდებლად, საკუთარი ძალებით უწევს მომხმარებელს მგზავრების გადაყვანის, ბარგის გადაზიდვის, საქონლის (ტვირთის) მიწოდების და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოსთან დაკავშირებულ მომსახურებას.

1.7. მძღოლი - გადამყვანი;

1.8. მომხმარებელი - პირი, რომელიც აპლიკაციის მეშვეობით ახორციელებს შეკვეთას და აცხადებს თანხმობას საკუთარი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე;

1.9. შეკვეთა - აპლიკაციის მიერ დამუშავებული იმ მომსახურების შეკვეთა, რომელიც ხორციელდება გადამყვანის მიერ;

1.10. მონაცემთა ავტომატური დამუშავება − აპლიკაციის გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

1.11. მონაცემების მიწოდება — მოქმედებები, რომლებიც მიმართულია განსაზღვრული პირისთვის ან პირთა განსაზღვრული წრისათვის პერსონალური მონეცემების გამჟღავნებისაკენ.

1.12. მონაცემების დაბლოკვა - პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დამუშავება აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დაზუსტებლად).

1.13. მონაცემების განადგურება - მოქმედებები, რომელთა შედეგად პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების შემცველობის აღდგენა და (ან) რომელთა შედეგად ნადგურდება პერსონალური მონაცემების მატერიალური მატარებლები.

1.14. მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - მონაცემთა ბაზაში არსებული პერსონალური მონაცემებისა და მათი დამუშავების უზრუნველმყოფი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების ერთობლიობა.

1.15. Cookie ფაილები - მონაცემების ფრაგმენტი, რომელიც გაგზავნილია საიტის მიერ და ინახება კომპიუტერში, მობილურ ტელეფონზე ან სხვა მოწყობილობაზე, საიდანაც შემკვეთი შედის საიტზე, და რომელიც ინახავს მონაცემებს შემკვეთის მიერ საიტზე შესრულებული მოქმედებების შესახებ.

1.16. წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა.

2. აპლიკაციით სარგებლობის პირობები

2.1. აპლიკაციით სარგებლობისთვის მძღოლი ვალდებულია ყოველდღიაურად გადაიხადოს აპლიკაციით სარგებლობის საფასური ---- ლარის ოდენობით;

2.2. გადახდა ხორციელდება პაი ბოქსის ტიპის აპარატით ან უშუალოდ აპლიკაციაში მონაცემების მითითებისას ელექტონულად თანხის ჩამოჭრის გზით;

2.3. თითოეული გადახდის შემდგომ აპლიკაცია ავტომატურად მუშაობს 24 საათის განმავლობაში;

2.4. მძღოლი ვალდებულია აპლიკაციით სარგებლობისას იხელმძღვანელოს და მომსახურება გაწიოს კომპანიის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად;

2.5. მძღოლს ეკრძალება ნასვამ, ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ა/მანქანის მართვა;

2.6. მძღოლმა მანქანა უნდა მართოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად;

2.7. მძღოლს მანქანა უნდა ყავდეს ტექნიკურად და ვიზუალურად მოწესრიგებულ მდგომარეობაში, მათ შორის არ მოიხმაროს და აუკრძალოს მგზავრსაც თამბაქოს მოწევა ა/მანქანაში,

2.8. მძღოლი თანხმობას აცხადებს, რომ მომხმარებლის მიერ საბანკო ბარათით თანხის გადახდის შემთხვევავში, კომპანია მას თანხას ჩაურიცხავს 5 სამუშაო დღის ვადაში და აღნიშნული თანხა შემცირებული იქნება ბანკის მიერ განსაზღვრული საკომისიოს ოდენობით;

2.9. მძღოლი ვალდებულია ქონდეს საბანკო ანგარიში, რომელზეც კომპანია განახორციელებს ანგარიშსწორებას;

2.10. მძღოლი აპლიკაციით სარგებლობისთვის თანხმობას აცხადებს კომპანიისთვის საკუთარი პერსონალური მონაცემების გაზიარებაზე;

3. პერსონალური მონაცემების დამუშავება

3.1. კომპანიის აპლიკაციის, ვებ-გვერდის, ან სატელეფონო ზარის შემთხვევაში კომპანია ამუშავებს და ინახავს მძღოლის შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს:

3.1.1. სახელი და გვარი;

3.1.2. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

3.1.3. ტელეფონის ნომერი;

3.1.4. სქესი;

3.1.5. პროფილის ფოტო;

3.1.6. საბანკო ბარათის მონაცემები: საბანკო ბარათის ნომერი, გაცემის თარიღი, მოქმედების ვადა -თვე/წელი, ბარათის CVC კოდი - საბანკო ბარათის მონაცემების გამოყენება ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მძღოლი იხდის აპლიკაციით სარგებლობის ყოველდღიურ საფასურს

3.1.7. უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდა საბანკო ბარათების გამოყენებით ხორციელდება საერთაშორისო საგადახდო სისტემების წესების შესაბამისად გადახდის შესრულების უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპებით. შემკვეთის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხდება გადახდის ბარათების ინდუსტრიის მონაცემების უსაფრთხოების სტანდარტების (Payment Card Industry Data Security Standard) მოთხოვნათა შესაბამისად და არავის შეუძლია მათი მიღება, მათ შორის არც კომპანიას. საბანკო ბარათის მონაცემების შეყვანა ხორციელდება იმ ბანკი ეკვაიერის დაცულ საგადახდო გვერდზე, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების უნაღდო ანგარიშსწორებით ანაზღაურების შესაძლებლობას.

3.1.8. მისამართი;

3.1.9. პირადი ნომერი;

3.1.10. კომპიუტერული სისტემის მეშვეობით (GPS მოწყობილობა) მისი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა - აპლიკაციის მეშვეობით კომპანია იძენს წვდომას მონაცემებს მძღოლის ადგილმდებარეობის შესახებ (გეოლოკაციური მონაცემები). გეოლოკაციური მონაცემები კომპანიას გადაეცემა მხოლოდ მობილური აპლიკაციის გამოყენების დროს.

3.1.11. შეკვეთების ისტორია - აპლიკაცია ინახავს მძღოლის მიერ განხორციელებული მომსახურების ისტორიას, კერძოდ შეკვეთის მიღების დროს, ავტომობილის მიწოდების ადგილის მისამართს, მარშრუტის შუალედურ და საბოლოო მისამართებს, გამოყენებად ტარიფს, გადახდის მეთოდს, და შეკვეთის შექმნისას მითითებულ სხვა მონაცემებს. ასეთი ინფორმაციის შენახვის მიზანია პროგრამულ-აპარატულ კომპლექსში მომხმარებლის შეკვეთის შეტანის შესაძლებლობის ხარისხის გაუმჯობესება შეკვეთის პარამეტრების ავტომატური შევსების გზით ადრე წარმოდგენილი მონაცემების გამოყენებით, რაც იძლევა მომსახურების შექმნის დროის შემცირების საშუალებას.

4. მონაცემების დამუშავებისას მძღოლი უფლებამოსილია:

4.1. მიიღოს აპლიკაციის მიერ დამუშავებული საკუთარი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაცია. მათ შორის:

4.1.1. მონაცემების ავტომატური დამუშავების ფაქტის დადასტურებას;

4.1.2. მონაცემების დამუშავების მიზანი;

4.1.3. მონაცემების დამუშავების მეთოდი და შენახვის ხანგრძლივობა;

4.1.4. ინფორმაცია იმ პირის დასახელებისა და ადგილმდებარეობის შესახებ, რომელიც ახორციელებს მონაცემების დამუშავებას;

4.1.5. ინფორმაციას იმ პირების შესახებ (გარდა სხხვა ნებისმიერი პირის პერსონალური მონაცემებისა) რომლებსაც აქვთ წვდომა მის მონაცემებზე ან რომლებსაც შეიძლება მიეწოდოთ მისი პერსონალური მონაცემები;

4.2. მძღოლი უფლებამოსილია:

4.2.1. მოითხოვოს კომპანიისგან მისი პერსონალური მონაცემების დაზუსტება, მათი დაბლოკვა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემები არის არასრული, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მიღებული ან არ არის აუცილებელი დამუშავების განცხადებული მიზნისთვის, ასევე მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები თავისი უფლებების დასაცავად;

4.2.2. გაასაჩივროს კომპანიის მოქმედება ან უმოქმედობა, თუ ვარაუდობს, რომ კომპანია ახორციელებს მისი მონაცემების დამუშავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით ან სხვა გზით არღვევს მის უფლებებსა და თავისუფლებებს.

4.2.3. დაიცვას თავისი უფლებები და კანონიერი ინტერესები, მათ შორის მოითხოვოს სასამართლო წესით ზარალის ანაზღაურება და (ან) მორალური ზიანის ანაზღაურება;

5. მონაცემების დამუშავებისას კომპანია ვალდებულია:

5.1. მოთხოვნის შემთხვევაში მძღოლს აცნობოს:

5.1.1. მონაცემების დამუშავების ფაქტის დადასტურება;

5.1.2. მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები და მიზნები;

5.1.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები და გამოყენებადი მეთოდები;

5.1.4. კომპანიის დასახელება და ადგილმდებარეობა, ინფორმაცია იმ პირების შესახებ (გარდა თანამშრომლებისა), რომლებსაც აქვთ წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე ან რომლებსაც შეიძლება გაუმჟღავნდეთ პერსონალური მონაცემები ხელშეკრულების ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე;

5.1.5. მძღოლის მონაცემები, რომლებიც მუშავდება, ასევე მათი მიღების წყარო, თუ ასეთი მონაცემების წარმოდგენის სხვა წესი არ არის გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით;

5.1.6. მონაცემების დამუშავების ვადები, მათ შორის მათი შენახვის ვადები;

5.1.7. მძღოლის მიერ კომპანიის ქმედების გასაჩივრების ვადა და წესი;

5.1.8. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ინფორმაცია.

5.2. მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა არ მოხდეს მძღოლის მონაცემებზე არაკანონიერი წვდომა. არაკანონიერი წვდომის თავიდან არიდების მიზნით კომპანია:

5.2.1. კომპანიის თანამშრომელთაგან გამოყოფს პირს რომელიც პასუხისმგებელია მონაცემების დაცვაზე;

5.2.2. იღებს პრევენციულ ზომებს არაკანონიერი წვდომისაგან თავის არიდების მიზნით;

5.2.3. ახდენს შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირებასა და პრევენციას;

5.2.4. უზრუნველყოპს აპლიკაციის პროგრამულ დაცულობას;

5.2.5. მკაცრად განსაზღვრავს იმ პირთა წრეს, ვისაც აქვს წვდომა მონაცემებზე;

5.2.6. პერიოდულად ანადგურებს ან ბლოკავს მონაცემებს.

6. მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზანი

6.1. კომპანია მონაცემებს ამუშავებს მომსახურების ხარისხის სრულყოფის მიზნით, რათა დაცული იყოს როგორც მომხმარებლის ასევე მძღოლის და კომპანიის ინტერესები;

6.2. მონაცემები ინახება და მუშავდება კომპიუტერული მოწყობილობის მეშვეობით და მუშავდება მონაცემების დამუშავების ავტომატიზირებული სისტემით;

6.3. აპლიკაციის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ, მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კავშირში არიან მომსახურების გაწევასთან, მათ შორის გარკვეულ მონაცემებზე წვდომა აქვს გადამყვანს, რომელსაც აპლიკაცია აწვდის ინფორმაციას;

6.4. კომპანია იტოვებს უფლებას მოთხოვნის შემთხვევაში მონაცემები მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანოებს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად;

7. გავეცანი წინამდებარე დოკუმენტის შინაარს და ვეთანხმები მის პირობებს.

Legal

User privacy statement 2

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Scope and Application

This Privacy Statement (“Statement") applies to persons anywhere in the world who use our apps or Services to request transportation, delivery, or other on-demand services (“Users”). This Statement does not apply to information we collect from or about drivers, couriers, partner transportation companies, or any other persons who use the Axel platform under license (collectively “Drivers”). If you interact with the Services as both a User and a Driver, the respective privacy statements apply to your different interactions.

Legal

User privacy statement 3

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Scope and Application

This Privacy Statement (“Statement") applies to persons anywhere in the world who use our apps or Services to request transportation, delivery, or other on-demand services (“Users”). This Statement does not apply to information we collect from or about drivers, couriers, partner transportation companies, or any other persons who use the Axel platform under license (collectively “Drivers”). If you interact with the Services as both a User and a Driver, the respective privacy statements apply to your different interactions.

Legal

User privacy statement 4

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Scope and Application

This Privacy Statement (“Statement") applies to persons anywhere in the world who use our apps or Services to request transportation, delivery, or other on-demand services (“Users”). This Statement does not apply to information we collect from or about drivers, couriers, partner transportation companies, or any other persons who use the Axel platform under license (collectively “Drivers”). If you interact with the Services as both a User and a Driver, the respective privacy statements apply to your different interactions.

Legal

User privacy statement 5

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 6

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 7

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 8

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 9

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 10

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 11

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 12

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 13

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).

Legal

User privacy statement 14

axel collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Axel USA, LLC and its U.S. affiliates (collectively “Axel U.S.”), and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel U.S. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Axel B.V., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Axel B.V. (Axel U.S. and Axel B.V. are referred to herein collectively as “Axel” or “we”).